Whocopied.me protects this content

Uddannelse i gruppe- og teamsamtaler

Lær at facilitere samtaler der styrker teamets trivsel

Mange ledere og konsulenter har været på kursus i at håndtere samtaler én til én, men har alligevel undertiden vanskeligheder med at tackle ledelsen og kommunikationen i hele gruppen eller teamet. Især forekommer det, når der er et stort arbejdspres, stress og konflikter i gruppen.

Formål

Formålet med denne uddannelse er at give dig som leder en teoretisk viden og praktiske færdigheder til at styrke din evne til at lede grupper og teams og skabe værdi i organisationen. Og til at navigere, når der er en manglende forståelse for ledelsens mål og for hinandens arbejde og intentioner.

Formålet er desuden at udvikle dine kompetencer og give dig metoder til at bruge fortællingernes kraft til at skabe undersøgende, reflekterende og dialogiske processer, der øger motivationen og trivslen i teamet. Dette gøres med afsæt i en coachende og faciliterende tilgang, hvor mening skabes via kursusdeltagernes egne oplevelser og fortællinger.

Arbejdet med denne tilgang vil både gøre dig bedre i stand til at arbejde forebyggende ved i tide at opfange signaler på stress og konflikter. Men også bedre til at håndtere samtaler med teamet hvis pres, stress og konflikter er ved at blokere for teamets samarbejde og effektivitet.

Hvem deltager?

Uddannelsen henvender sig til dig, der allerede arbejder med eller skal til at arbejde med facilitering og coaching af større og mindre grupper og teams. Du kan fx arbejde som teamleder, gruppeleder, projektleder, proceskonsulent eller andet, hvor du har til opgave at lede møder og projekter, håndtere konflikter og stress, skabe motivation m.m.

Forløbet er velegnet til følgende arbejdsområder:

 • Konsulenter og ledere, der ønsker at opkvalificere deres kompetencer, når de arbejder med at udvikle og påvirke mennesker gennem kommunikation. Det kan være som coach, mentor, vejleder, underviser, sparringspartner og problemløser.
 • Konsulenter og ledere, der har arbejdsopgaver, hvor teams såvel mindre som større, skal styrke og forandre relationerne i teamet/organisationen, så de får medejerskab og ansvar i deres egen opgaveløsning.

Indhold og udbytte

På denne uddannelse bliver du mere klar på dine positioner som leder og lærer at arbejde med facilitering og coachende samtaler med grupper. Du lærer metoder til, hvordan du som leder på en konstruktiv måde kan støtte gruppen til at tale om dét, der er vanskeligt og træner metoder til at åbne op for den kreative kraft, der netop ligger i forskellighederne i gruppen. Du lærer endvidere at lytte, spørge og udfolde de mere foretrukne fortællinger, der styrker gruppen og de indbyrdes relationer.

Du får en baggrundsforståelse, der tager udgangspunkt i fortællinger. Desuden en viden dels omkring arbejdspres og stress og dels omkring konflikthåndtering, og hvordan du kan bidrage til at styrke trivslen og gruppens samarbejde. Du får masser af træning i at fungere som facilitator og coachende procesleder og bliver meget mere klar på, hvordan du bidrager til at skabe involverende arbejdsprocesser med mening, klarhed og retning for teamet. Effekten er mere motiverede og robuste medarbejdere og dermed øget effektivitet.

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at:

 • kunne facilitere og have coachende samtaler med en gruppe
 • kunne tale om problemer og udfordringer i gruppen på en måde der letter presset
 • gå på opdagelse i styrkende og foretrukne fortællinger i gruppen, så der skabes mening og en oplevelse af et fælles ”vi”
 • arbejde med arbejdspres og stress i grupper og styrke trivsel og motivation
 • arbejde med konflikthåndtering i grupper og styrke samarbejdsprægede fortællinger
 • skabe et rum hvor du sammen med gruppen går på opdagelse i og reflekterer over alle de forestillinger, som ellers tages for givet og åbne op for nytænkning og bevægelse
 • bruge en metode hvor gruppedeltagerne fungerer som vidner, hvilket bidrager til forbundethed i gruppen, samtidig med at der er plads til de forskellige intentioner, der ses som ressourcer og inspiration.

Uddannelsens form og forløb

Kurset forløber over 3 moduler a 2 kursusdage og veksler mellem teoretiske oplæg, selvrefleksion, øvelser og træning i grupper og i plenum. Kursusformen bygger på aktiv involvering, hvor du både skal være parat til at forholde dig til din egen position som leder, være i positionen som gruppeleder, være en del af en gruppe og sidst, men ikke mindst være observatør i en gruppe. Mellem kursusmodulerne har du mulighed for at arbejde med din egen gruppe på arbejdspladsen.

Modul 1: Fortællingernes skabende kraft i grupper

På modul 1 arbejder vi med at gå på opdagelse i mangfoldigheden af fortællinger og hjælpe gruppedeltagerne til at holde problemfortællinger ud fra sig selv. Vi arbejder med at udfolde kompleksiteten, at afgrænse og forholde os til problemet og gå på opdagelse i de mange foretrukne styrkende fortællinger, og samtidig skabe et fælles værdibaseret fundament. Her er intentionen at gruppe- og teamlederen både kan være leder og arbejde med at inddrage medarbejderne som medledende og medansvarlige.

Kursusdeltagerne fungerer her selv som en gruppe og arbejder med det, som deltagerne oplever som vanskeligt ved at fungere som gruppeleder. Dette tema vil blive brugt til at lære at facilitere en gruppeproces.

Som gruppeleder lærer du desuden at arbejde med en særlig metode, hvor gruppedeltagerne bekræfter det, som er vigtigt for den gruppedeltager, som er i fokus og med hvordan hans/hendes fortællinger kan skabe genklang og bevægelse hos de andre.

Vi arbejder bl.a. med:

 • Positioner som gruppeleder og træning i at gå på opdagelse i fortællinger
 • At tale om vanskeligheder og problemfortællinger i gruppen og at give dem et navn
 • Hvad du lytter efter i fortællingerne og retningen for dine spørgsmål i gruppen
 • At tale om foretrukne og styrkende fortællinger i gruppen og at give dem et navn
 • Hvordan du bidrager til at skabe gruppetilhørsforhold, samtidig med at du udnytter de mange forskellige intentioner i gruppen og skaber medledelse
 • At skabe en fælles fortællingslinje med mening og retning og et fælles værdibaseret fundament for gruppen
 • Gruppedeltagernes ressourcer, færdigheder og kompetencer og styrkelse heraf
 • Zonen for gruppens nærmeste udvikling og mestring af næste skridt.
 • Brug af gruppedeltagerne som vidner, så det skaber bekræftelse
 • Masser af træning i at facilitere gruppeprocesser med udgangspunkt i fortællinger.

Modul 2: Stresshåndtering der styrker gruppens trivsel og motivation

På modul 2 arbejder vi med at skabe et reflekterende rum, hvor grebet kan løsnes omkring alle de fastlåsende forestillinger, som tages for givet og hvordan feltet af mulige veje herved kan udvides.

Vi søger en forståelse af stressens baggrunde - af fysiske, psykiske og adfærdsmæssige signaler, mulige sygdomme og samfundsmæssige konsekvenser i en tid, der efterspørger øget produktivitet.

Vi arbejder på dette modul med grupper, som er udsat for pres og stress. Vi undersøger, hvorfor stress er blevet et afgørende tema i de fleste organisationer, og som gruppeleder lærer du at facilitere gruppeprocesser, der håndterer stress-udfordringer og styrker medarbejdernes og teamets trivsel, robusthed og motivation.

Vi går endvidere på opdagelse i deltagernes erfaringer med stress og organisationskulturer, men også i deltagernes konkrete erfaringer med at mindske stress og styrke trivsel og motivation.

Vi arbejder bl.a. med:

 • Det grænseløse arbejde, individualisering, robustheden og det udmattede individ
 • Stress som en kulturelt legaliseret form for reaktion, der begrænser mulighederne for at se nye veje
 • Lederen som et individ der bør ofre sig for sin gruppe
 • Stressens forskellige signaler – de fysiske, psykiske og adfærdsmæssige
 • Stressens påvirkning af hjernens mentale processer
 • De alvorlige følgesygdomme - depression og udbrændthed
 • Udviklingen fra belastning til egentlig sygemelding
 • Stressens baggrunde – både de ydre og de indre stresskilder
 • Erfaringer med konkrete tiltag til mindskelse af stress.
 • Dit ansvar som leder og andres ansvar på de forskellige niveauer i virksomheden
 • De seks guldkorn som skaber trivsel på arbejdspladsen
 • Masser af træning i at facilitere gruppeprocesser med stressudfordringer.

Modul 3: Konflikthåndtering der styrker gruppens samarbejde

På modul 3 fokuserer vi på ledelse af grupper og teams, hvor gruppen er præget af mindre eller større uoverensstemmelser og konflikter.

Du får her en viden om konflikters opståen, udvikling, optrapning og nedtrapning. Endvidere får du indsigt i, hvordan du kan arbejde med de konkurrerende kulturelle fortællinger, som konfliktens parter har om hinanden.

Der arbejdes med effekterne af konflikten, parternes relation til konflikten og gruppen støttes til at anvende et sprog, der ikke ser enkeltdeltagere eller gruppelederen som problemet, men som holder fast i, at det er uoverensstemmelsen, som er problemet.

Desuden udfoldes foretrukne samarbejdsprægede fortællinger i gruppen, som bidrager til at konflikten opløses. Fortællinger fra såvel fortid, som nutid og en mulig fælles fremtid.

Du arbejder bl.a. med:

 • Hvad en konflikt er – og hvordan den kan eskalere og udvikle sig
 • De typiske reaktionsmønstre i konflikter
 • Konflikthistoriens årsager og dimensioner
 • De kulturelle normer og intentioner i de konkurrerende fortællinger
 • Lytte efter modhistorier til konflikten der åbner sprækker til nyorientering
 • Forgreningspunkter, hvor kommunikationen kan forstærke eller formindske konflikten
 • Genopbygning af tillid gennem nye respektfulde relationer
 • De forskellige trin i konfliktløsningsprocessen
 • Cirkelmetoden til facilitering af konfliktopløsning i grupper
 • Masser af træning i at facilitere gruppesamtaler om konflikter
 • Forskellige konflikterfaringer og konfliktmønstre fra dit eget liv
 • Refleksion over din egen udvikling som leder i gruppen
 • Afslutning og evaluering af uddannelsen.

Underviser på uddannelsen - Pia Hardy

Underviser på kurset i konfliktløsning for grupperCEO i kursus- og konsulentfirmaet Fortuna Kurser.
Underviser og kommunikationsrådgiver med speciale i at undervise, rådgive og coache medarbejdere og ledere inden for områderne stress, trivsel, konfliktløsning, coaching, kommunikation og ledelse.

Pia Hardy er certificeret coach efter international standard. Derudover er hun certificeret konfliktløser og mediator fra Center for Konfliktløsning. Hendes baggrund er bygget op af 30 års erfaring inden for vidt forskellige brancher, og med sin oprindelige uddannelse som lærer og ingeniør har hun en bredt funderet tilgang til erhvervslivet og arbejdspladser.

Læs mere på om underviseren her >
 

Andre relaterede coachuddannelser og kurser

Læs her om:

Coaching kursus
Den vanskelige samtale
Coachuddannelse
Lederen som coach
Bliv certificeret stresscoach
Konfliktmægler og konfliktcoach uddannelsen

Kursusinfo

Afholdes: 

Som firmakursus hos kunden efter aftale.

Varighed: Efter aftale

Holdstørrelse:     
Aftales individuelt

Pris: 

Efter aftale

Underviser: Pia Hardy

finduddannelse.dk anerkender jeres fremragende kundekontakt anno 2024

Kontakt

Fortuna Kurser & Coaching
Fortunfortvej 12 A
2800 Kongens Lyngby
CVR: 16 10 41 40

Tlf.: 20 32 32 69
Mail: info@fortunakurser.dk

Tilmeld Nyhedsbrev


Copyright © 2022 Fortuna Kurser