Whocopied.me protects this content

Konfliktmægling – løs konflikter gennem mægling

Konfliktmægling, også kaldet mediation, er en metode til at hjælpe parterne i en konflikt til gennem dialog og forhandling at finde en løsning på konflikten, som begge parter kan acceptere.

Det grundlæggende udgangspunkt for konfliktmægling er, at det er parterne selv, der rummer den bedste løsning på netop deres konflikt. Det betyder at mægleren styrer processen, mens parterne selv har ansvaret for resultatet. Fokus i mæglingen er rettet mod fremtiden og ikke mod fortiden.

Konfliktmægling er altid frivillig for begge parter og kan afbrydes, hvis en af parterne ikke længere ønsker at fortsætte.

Hvornår kan konfliktmægling anvendes?

Når man befinder sig midt i en konflikt, har man ofte mistet tilliden til den eller dem, man er på kant med. Måske er relationen præget af negative følelser og tanker, som blokerer for at parterne sammen kan finde frem til en tilfredsstillende løsning – og parterne har måske også næsten mistet troen på, at der kan findes en løsning på konflikten.

Her er eksempler på mægling, som kan tage udgangspunkt enten i privatlivet eller arbejdslivet, fx:

  •     Uenighed om løsning af en konkret opgave
  •     Fordeling af resurser – penge, lokaler, opgaver, viden, roller m.m.
  •     Manglende accept og forståelse for hinandens interesser, værdier og behov
  •     Konfliktskabende og krænkende adfærd og kommunikation

Din konfliktmægler og konfliktcoach

Pia Hardy: Din konfliktcoach og konfliktmæglerJeg er certificeret coach efter international standard og medlem af ICF (International Coaching Federation). Derudover er jeg certificeret konfliktløser og mediator fra Center for Konfliktløsning. Min baggrund er bygget op af mange års kurser, uddannelser og erfaringer inden for vidt forskellige områder, og med min oprindelige uddannelse som lærer og før det en ingeniøruddannelse samt en mangeårig karriere i IT-branchen har jeg en bredt funderet tilgang til erhvervslivet og arbejdspladser.

Som konfliktmægler og konfliktcoach fungerer jeg som parternes fortrolige samtalepartner og bruger konfliktmæglings-processen til at skabe selvindsigt, motivation, overblik og fokus.

Jeg benytter en samtaleform med en anerkendende tilgang, som har til formål at skabe en proces med nye erkendelser og indsigt om konflikters væsen og udvikling. En proces som sætter parterne i stand til møde konflikter åbent og løse dem på en ligeværdig og konstruktiv måde.

Læs mere om mig, Pia Hardy >
    

Hvordan foregår konfliktmæglingen?

En mægling er et møde mellem to eller flere personer i konflikt og en mægler. Mægleren sikrer, at der bliver talt både om det parterne er uenige om, og de følger det har haft for den enkelte. Forløbet af en mæglingsproces afhænger i nogen grad af konflikten, parterne og mægleren.

Jeg arbjeder efter en konfliktløsningsmetode, der leder mæglingen gennem forskellige faser. En typisk mægling vil i grove træk forløbe på denne måde:

Åbning
Mægleren sikrer sig at parterne ved hvad der skal ske og at de har et fælles ønske om at forsøge at løse konflikten. Der aftales spilleregler for processen, for eksempel at det, der sker i rummet, er fortroligt og at man lytter til hinanden uden at afbryde.

Parternes redegørelse
Parterne fortæller hver især deres oplevelse af konflikten. Mægleren hjælper med at få historierne udfoldet så både fakta, følelser, holdninger og behov står klart.

Fælles forståelse af konflikten
Når parterne har fået fortalt alt, hvad de synes er vigtigt i forhold til konflikten, sammenfatter mægleren det og afgrænser problemet – hvad er parterne enige i, og hvad er de uenige i? Dette munder ud i nogle temaer til videre undersøgelse. Nogle temaer vil være til forhandling, nogle vil være til fortsat dialog.

Brainstorm – ideer til potentielle mulige løsninger findes
Når dette er gjort, kommer parterne med løsningsforslag – så mange de overhovedet kan komme i tanke om. Realistiske såvel som urealistiske – det handler om kreativ idéudvikling. Mægler tematiserer forslagene.

Parterne forhandler om de mulige løsninger
Hvilke løsninger er gode, realistiske og holdbare? Mægleren tjekker, at løsningsforslagene tilgodeser parternes interesser og behov.

Løsninger formuleres og aftales
Mæglingsmødet slutter med en klar – ofte skriftlig – konkret aftale. Parterne laver eventuelt en aftale om at mødes igen og tjekke, at det holder.

Processen kan vare et par timer eller forløbe over flere gange.

De enkelte faser hjælper parterne til at tale sammen på en måde – som er afgørende forskellig fra den måde som stridende parter i en konflikt sædvanligvis taler sammen på. Det er parterne selv der løser konflikten.

Et godt resultat er blandt andet kendetegnet ved at begge parters behov og interesser er tilgodeset, at der er flere fordele ved at overholde aftalen end ved at bryde den, og at parterne også fremover kan have en god indbyrdes relation til hinanden.

Grundlæggende principper for konfliktmægling

Mægling er en konfliktløsningsmetode, som bliver brugt i mange sammenhænge af mange mennesker. Hos os baserer vi mægling på disse grundlæggende principper:

Konflikten er en udviklingsmulighed
En konflikt er udtryk for, at man vil noget forskelligt. At ens interesser og behov umiddelbart går i forskellig retning og kommer i vejen for hinanden. Hvis man tør gennemleve og håndtere konflikten, kan den vise sig at føre til udvikling og åbne for nye muligheder.

Frivillig konfliktløsningsmetode
Mægleren vil sikre sig at parterne er frivilligt til stede, og at de gerne vil forsøge at finde en løsning. Parterne kan på et hvilket som helst tidspunkt afbryde mæglingen.

Parterne er eksperter på deres eget liv
Ingen er eksperter i andres liv, og en konflikt kan aldrig beskrives uafhængigt af den der beskriver den. Mægleren er meget aktiv med at finde mulige veje i mæglingsprocessen og med at foreslå og fastholde rammerne. Men mægleren vil aldrig overtage ansvaret for løsningen af konflikten eller selv foreslå løsninger.

Konflikten er parternes ejendom
Konflikten og dens løsning er parternes. Det er parterne selv der personligt deltager i mæglingen og forhandler direkte med hinanden. De bestemmer suverænt hvordan de vil løse deres uoverensstemmelser.
Mæglernes rolle er at lede processen. Det betyder at mægler skal lede og styre processen gennem konfliktmæglingens faser.

Upartiskhed og tavshedspligt
Mægleren tager ikke parti for nogen af parterne og afholder sig fra at give sine personlige meninger og holdninger til kende. Mægleren kommer ikke med løsningsforslag eller bedømmelser af konflikten. Det er parterne selv der finder frem til netop den løsning som er den rigtige for dem.

Mægleren er neutral i forhold til parterne og har tavshedspligt om hvad der sker i mæglingen. Dette aftales som en ’spilleregel’ ved mæglingens begyndelse. Det er vigtigt, at parterne oplever frihed til at udtrykke sig åbent og ærligt uden at bekymre sig om, at informationer fortælles videre.
 

Tidsbestilling og kontakt om konfliktmægling

Du kan ringe for en uforpligtende samtale eller for at bestillle tid hos Pia Hardy
på tlf. 20 32 32 69, eller du kan maile til info@fortunakurser.dk.
 

Pris

Prisen er kr. 1.500 kr. ekskl. moms i timen.

Info

Varighed: Efter aftale
Mægler: Pia Hardy

Kontakt

Fortuna Kurser & Coaching
Fortunfortvej 12 A
2800 Kongens Lyngby
CVR: 16 10 41 40

Tlf.: 20 32 32 69
Mail: info@fortunakurser.dk

Tilmeld Nyhedsbrev


Copyright © 2022 Fortuna Kurser